Księgowość spółki akcyjnej

 

Spółka akcyjna jest przykładem spółki kapitałowej, którą założyciele zakładają w różnych, dozwolonych prawem celach. Posiada osobowość prawną, a kapitał zakładowy stanowią wkłady wspólników określone w statucie spółki i dzieli się na udziały o równej wartości. Akcje są podstawą do uzyskania praw wspólników (akcjonariuszy). W przypadku likwidacji spółki akcyjnej, akcje mogą być prawami imiennymi lub na okaziciela, prawem głosu, dywidendami lub akcjami zwykłymi lub akcjami uprzywilejowanymi podzielonymi według majątku. Może być założona przez jedną lub więcej osób i nie może być założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to działalność skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw. Aby założyć spółkę akcyjną należy posiadać minimalny kapitał wynoszący 100 tysięcy złotych, dlatego ważnym aspektem jest księgowość spółki akcyjnej.

Księgowość spółki akcyjnej

Księgowość spółki akcyjnej 

 

Księgowość spółki akcyjnej podlega prowadzeniu pełnej księgowości. Jest to związane z przygotowywaniem i publikacją rocznych sprawozdań finansowych lub audytów księgowych. Dodatkowo, nawet jeśli nie ma faktycznego wpływu na przychody firmy, każda operacja finansowa, taka jak paragon, przelew bankowy, płatność, kredyt czy zwrot, musi być dokładnie przemyślana, ponieważ nie jest to tylko podstawa przychodów firmy. Płatność podatku służy również do analizy i oceny sytuacji finansowej firmy. Dlatego spółka giełdowa musi prowadzić księgę rachunkową i kilka kont księgowych, podzielonych na konta analityczne i rachunki kompleksowe.

 

Kto może prowadzić księgowość spółki akcyjnej?

 

Księgowość spółki akcyjnej polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i innych raportów: zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych. Decydując się na działalność w formie spółki akcyjnej, inwestorzy powinni mieć na uwadze, że roczne sprawozdania finansowe spółki akcyjnej są zobowiązane do zbadania przez biegłego rewidenta.
Dlatego ważne jest, aby księgowość spółki akcyjnej prowadziły osoby odpowiedzialne, specjalizujące się w swojej dziedzinie. Sprawdź https://cksk.pl/ksiegowosc-spolki-akcyjnej/